Avis legal

 

1. El responsable del tractament de les seves dades personals

El responsable del tractament de les seves dades personals és RESIDENTIAL PROJECTS GROUP S.L amb CIF B63792105. Les dades de contacte del responsable són els següents:

Direcció postal: C/Mestre Nicolau 19, Planta 5, 08021 Barcelona

Telèfon: 93 209 42 42

 

2. Finalitat i tractament

RESIDENTIAL PROJECTS GROUP S.L , tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb la finalitat de gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

 

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.

 

4. Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

 

5. Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

 

6. Dades d’identificació.

Adreces postals o electròniques

No es tracten dades especialment protegides.

 

7. Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en RESIDENTIAL PROJECTS GROUP S.L, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. RESIDENTIAL PROJECT GROUP S.L deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en www.corporate-ethicline.com/residentialprojects

 

8. Actualitzacions i modificacions

RESIDENTIAL PROJECTS GROUP S.L es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.